Saturday, December 3, 2011

Sama tapi tak serupa

Sama?
Both aku suka! <3